Лангазова Наталія Іванівна

0

Місце роботи: спеціальний колегіальний орган, уповноважений організовувати підготовку та проведення виборів Президента України
Посада: посадова особа
Склад корупційного правопорушення: Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.
Вид покарання (стягнення): штраф в розмірі 850/вісімсот п’ятдесят/грн.
Дата судового рішення: 2015-02-11
Номер судового рішення: 42735503
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-7. Порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.