Снитко Костянтин Леонідович

0

Місце роботи: ТОВ «Стройдом»
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження коштів до державного бюджету.
Вид покарання (стягнення): За ч.2 ст.367 КК України призначити йому покарання три роки позбавлення волi з позбавленням права обiймати посади пов’язані з органiзацiйно-розпорядчою та адмiнiстративно-господарською дiяльнiстю строком на два роки. На пiдставi ст.75 КК України звiльнити Снитка К.Л. вiд вiдбування призначеного покарання у виглядi позбавлення волi, якщо вiн протягом одного року не вчинить нового злочину. Зобов’язати Снитка К.Л. протягом iспитового строку перiодично з’являтися для реєстрацiї в органи кримiнально-виконавчої системи i повiдомляти зазначенi органи про змiну мiсця проживання та роботи.
Дата судового рішення: 2011-08-11
Номер судового рішення: 1-350/2011
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 367. Службова недбалість

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.