Калмиков Валерій Федорович

0

Місце роботи: ФГ «Заріччя»
Посада: голова
Склад корупційного правопорушення: Зловживання повноваженнями, тобто навмисному, з метою одержання неправомірної вигоди для себе й інших осіб використанні всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми посадовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом державним або суспільним інтересам, що спричинило тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): У відповідності зі ст. 75 КК України звільнити Калмикова Валерія Федоровича від відбування основного покарання з річним випробним терміном.
Дата судового рішення: 2011-10-05
Номер судового рішення: 1-290
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364-1. Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.