Таукчі Олена Федотівна

0

Місце роботи: Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу “Донбаський державний педагогічний університет”
Посада: завідуючий кафедри англійської філології
Склад корупційного правопорушення: Неподання або несвоєчасне подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, передбаченої Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції”.
Вид покарання (стягнення): Таукчі Олену Федотівну визнати винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172-6 КпАП України, на підставі якої призначити їй адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 170 (сто сімдесят) гривень.
Дата судового рішення: 2013-01-28
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-6. Порушення вимог фінансового контролю

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.