Модлінський Олег Миколайович

0

Місце роботи: ТОВ «Регіон-Грунт»
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Перевищення повноважень, тобто умисне вчинення службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми дій, які явно виходять за межі наданих повноважень, що завдало істотну шкоду інтересам окремих громадян та безгосподарське використання земель, що спричинило втрату їх родючості та порушення структури ґрунту.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст.70 КК України визначити остаточне покарання Модлінському Олегу Миколайовичу шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим у виді штрафу в розмірі 61000, 00 (шістдесят одна тисяча грн. 00 коп.) грн. з позбавленням права обіймати посади пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями строком на 1 (один) рік.
Дата судового рішення: 2012-01-27
Номер судового рішення: 1-85/12
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.